Cách tính phí thẩm tra và kiểm toán dự án hoàn thành theo quy định mới nhất hiện nay?

Bạn đọc hỏi, ADC trả lời

Nội dung câu hỏi:

Tôi là Nguyễn Văn An, hiện đang công tác tại một Ban QLDA ở một huyện của tỉnh Lạng Sơn, tôi muốn hỏi chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước theo quy định hiện hành mới nhất được quy định tại Văn bản nào? và cách tính như thế nào?

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Phòng Dịch vụ, Tư vấn của ADC Việt Nam. Với câu hỏi của bạn, ADC Việt Nam xin được trả lời như sau:

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước được quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính, đây là Văn bản mới nhất hiện nay quy định về cách tính phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và phí kiểm toán độc lập.

Theo quy định tại Điều 21, Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính:

1. Xác định chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán độc lập:
Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và định mức chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc được điều chỉnh) của dự án cụ thể và tỷ lệ quy định tại Bảng Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán dưới đây:

Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)  5 10 50 100 500 1.000 ≥ 10.000
Thm tra, phê duyệt (%) 0,95 0,65 0,475 0,375 0,225 0,15 0,08
Kim toán (%) 1,60 1,075 0,75 0,575 0,325 0,215 0,115

a) Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (ký hiệu là KTTPD) và định mức chi phí kiểm toán (ký hiệu là KKT) được xác định theo công thức tổng quát sau:

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Trong đó:

+ Ki: Định mức chi phí tương ứng với dự án cần tính (đơn vị tính: %);

+ Ka: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận trên (đơn vị tính: %);

+ Kb: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận dưới (đơn vị tính: %);

+ Gi: Tổng mức đầu tư của dự án cần tính, đơn vị: tỷ đồng;

+ Ga: Tổng mức đầu tư của dự án cận trên, đơn vị: tỷ đồng;

+ Gb: Tổng mức đầu tư của dự án cận dưới, đơn vị: tỷ đồng.

b) Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán của dự án được xác định theo công thức sau:

+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối đa = Ki-TTPD % x Tổng mức đầu tư

+ Chi phí kiểm toán tối đa = Ki-KT % x Tổng mức đầu tư + Thuế GTGT

+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối thiểu là năm trăm ngàn đồng; chi phí kiểm toán tối thiểu là một triệu đồng cộng với thuế GTGT.

c) Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán của hạng mục công trình hoặc gói thầu trong dự án được xác định như sau:

Chi phí hạng mục = Mức chi phí của cả dự án x ( Dự toán của HMCT / Tổng mức đầu tư của dự án)

d) Trường hợp dự án có cơ cấu vốn thiết bị chiếm từ 51% trở lên so với tổng mức đầu tư thì định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và định mức chi phí kiểm toán được tính bằng 70% định mức quy định tại khoản 1 Điều này.

đ) Trường hợp dự án đã thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán thì định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán được tính bằng 50% định mức quy định tại khoản 1 Điều này.

e) Trường hợp dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, chương trình dự án có các tiểu dự án hoặc dự án thành phần quyết định đầu tư riêng thì chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán được tính như một dự án độc lập.

g) Đối với dự án, tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư độc lập, định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và định mức chi phí kiểm toán được tính tối đa bằng 70% định mức quy định tại khoản 1 Điều này.

Hy vọng rằng với các nội dung trả lời ở trên sẽ hữu ích cho công việc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến chuyên môn, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Dịch vụ, Tư vấn của ADC Việt Nam qua số điện thoại: 024.2219.2266 hoặc gửi thư về địa chỉ email: Kiemtoanadc@gmail.com để được giải đáp.

Phòng Dịch vụ, Tư vấn

 

 

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Top