Kiểm toán Báo cáo tài chính

Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính là một trong những dịch vụ cơ bản và là một thế mạnh của ADC Việt Nam. Dịch vụ này đã phát triển mạnh mẽ không ngừng cả về số lượng khách hàng và chất lượng Báo cáo. Hiện nay, trong lĩnh vực Kiểm toán Báo cáo tài chính, ADC Việt Nam có một đội ngũ Lãnh đạo, Kiểm toán viên và Chuyên gia có trình độ chuyên môn cao về tài chính, kế toán, thuế. Hàng năm, đội ngũ này đã thực hiện rất nhiều các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính cho các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, Doanh nghiệp trong nước, Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, các tổ chức tín dụng, ngân hàng.    

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán Báo cáo tài chính là việc kiểm toán để kiểm tra và xác nhận tính trung thực và hợp lý của BCTC cũng như việc BCTC có được trình bày phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán được thừa nhận hay không. Thước đo để đánh giá kiểm toán BCTC là hệ thống chuẩn mực kế toán và kiểm toán.

Mục tiêu của Kiểm toán báo cáo tài chính

Mục tiêu tổng quát của Kiểm toán báo cáo tài chính là “giúp cho Kiểm toán viên và ADC Việt Nam đưa ra ý kiến xác nhận rằng Báo cáo tài chính có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), có tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu hay không”

Ngoài ra, Kiểm toán báo cáo tài chính còn giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị.

Sự đạt được các mục tiêu kiểm toán trên đây được biểu hiện thông qua kết quả cuối cùng của cuộc kiểm toán báo cáo tài chính đó là Báo cáo kiểm toán và Thư quản lý.

Hướng tới mục tiêu cuối cùng, lý do duy nhất để  Kiểm toán viên thu thập bằng chứng kiểm toán là để họ có thể đi đến kết luận là các Báo cáo tài chính có trung thực hợp lý hay không và đưa ra một bản Báo cáo kiểm toán thích hợp.

Đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính

                                          

Đối tượng của Kiểm toán báo cáo tài chính bao gồm: 

 • Bảng cân đối kế toán;
 • Kết quả hoạt động kinh doanh;
 • Lưu chuyển tiền tệ;
 • Thuyết minh Báo cáo tài chính.

- Các báo cáo này chứa đựng những thông tin tài chính và thông tin phi tài chính, thông tin định lượng và thông tin không định lượng, phản ánh tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, tình hình và kết quả lưu chuyển tiền tệ và các thông tin cần thiết khác để người sử dụng  báo cáo tài chính có thể phân tích, đánh giá đúng đắn tình hình và kết quả kinh doanh của đơn vị.

- Cơ sở của  báo cáo tài chính là các quy định về Kế toán, gồm cả quy định pháp lý về Kế toán như: Luật Kế toán, Chuẩn mực Kế toán, chế độ kế toán, và quy định về Kế toán tại đơn vị như các quy định về hệ thống tài khoản, hình thức ghi sổ kế toán ...

- Ngoài ra, cơ sở của Báo cáo tài chính còn bao gồm cả các quy định pháp lý khác có liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động kinh doanh của đơn vị như những quy định về sản xuất kinh doanh, trao đổi, mua bán sản phẩm, quản lý lao động, vật tư, nghĩa vụ đối với ngân sách,…

Kết quả của cuộc kiểm toán báo cáo tài chính

Sau khi kết thúc một cuộc kiểm toán, Kiểm toán viên của ADC Việt Nam sẽ lập một Báo cáo kiểm toán gửi cho khách hàng, trong đó nêu rõ ý kiến của kiểm toán viên về mức độ trung thực hợp lý của Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Ngoài ra, kết quả kiểm toán của  báo cáo tài chính được kiểm toán còn có thể gồm cả Thư quản lý nêu lên những tồn tại trong việc thiết lập và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ, trong việc tổ chức công tác Kế toán và lập báo cáo tài chính ở đơn vị đồng thời đề xuất hướng khắc phục để đơn vị nâng cao chất lượng của các Báo cáo tài chính.

Các doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm?
 
Theo Nghị định 17/2012/NĐ-CP, ngày 13/03/2012, những doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, bao gồm:
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
 • Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;
 • Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
 • Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;
 • Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;
 • Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

Các Doanh nghiệp, tổ chức được khuyến khích kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm:

Các doanh nghiệp không thuộc các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm có thể sử dụng Báo cáo kiểm toán tài chính để sử dụng cho các mục đích như:

 • Vay vốn tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng;
 • Phục vụ mục đích đấu thầu;
 • Các mục đích khác ...

Biện pháp cơ bản

Biện pháp cơ bản ADC Việt Nam xác định, để có được một Báo cáo kiểm toán có chất lượng thì yếu tố con người luôn được đặt lên hàng đầu. Nhận thức được điều đó, trong quá trình hình thành và phát triển, ADC Việt Nam luôn sử dụng một đội ngũ Kiểm toán viên, các chuyên gia có trình độ cao được đào tạo chính quy tại các Trường Đại học danh tiếng trong và ngoài nước. 

Bên cạnh đó, việc tuân thủ các quy trình kiểm toán, Chuẩn mực kiểm toán, các văn bản pháp luật liên quan và đặc biệt là Quy trình soát xét nội bộ cũng là một yếu tố quyết định đến chất lượng của Báo cáo kiểm toán của ADC Việt Nam.

Giá trị mà ADC Việt Nam đem lại

 • Dịch vụ tư vấn hoàn hảo, chuyên nghiệp;
 • Giúp các doanh nghiệp khắc phục những điểm còn tồn tại, hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ cho doanh nghiệp các chính sách, văn bản pháp luật mới nhất;
 • Tư vấn miễn phí các vấn đề doanh nghiệp quan tâm;

Cam kết của chúng tôi

 • Thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng đã ký kết;
 • Luôn đưa ra các giải pháp xử lý tình huống, Tư vấn kịp thời trong quá trình kiểm toán;
 • Phát hành Báo cáo kiểm toán đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định và tuân thủ các Chuẩn mực kiểm toán;
 • Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan khác ngoài nội dung của hợp đồng;
 • .......

Vì sao nên lựa chọn ADC Việt Nam

1. Đủ điều kiện pháp lý kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

2. Có đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp;

3. Đáp ứng đủ nhân sự cho các cuộc kiểm toán;

4. Luôn giữ uy tín với khách hàng;

5. Tư vấn nhanh chóng, chính xác;

6. Bảo mật thông tin tuyệt đối;

7. Chi phí dịch vụ hợp lý nhất.

 

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Top