Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng

Dịch vụ soát xét hồ sơ thanh, quyết toán

Dịch vụ soát xét hồ sơ thanh, quyết toán là một trong những dịch vụ phát triển trong nhóm dịch vụ kiểm toán dự án đầu tư xây dựng của ADC Việt Nam. Dịch vụ này hướng tới các lợi ích của các Nhà...

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là một dịch vụ được chú trọng nhất trong định hướng phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ADC Việt Nam (ADC Việt Nam).

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Top