Dịch vụ Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ là gì?

Kiểm toán nội bộ là tuyến phòng thủ “bảo vệ giá trị doanh nghiệp”, góp phần tối đa hóa lợi ích của chủ sở hữu từ bên trong. Kiểm toán nội bộ không chỉ kiểm tra báo cáo tài chính mà còn tham gia vào quá trình kiểm soát tài chính, đánh giá tính hiệu quả, tính tuân thủ của mọi hoạt động nhằm giảm thiểu sai sót và gian lận. Nhận thức được tầm quan trọng đó, ADC Việt Nam đã xây dựng gói giải pháp đa dạng cho hoạt động kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp bao gồm: kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro, quản trị doanh nghiệp và rà soát chất lượng trong công tác báo cáo tài chính.

Doanh nghiệp nào nên chọn dịch vụ kiểm toán nội bộ?

 • Doanh nghiệp muốn định kỳ kiểm tra tình hình hoạt động của mình có đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy định công ty đề ra hay không?
 • Cổ đông góp vốn muốn kiểm tra việc thực hiện của Ban Điều hành.

Dịch vụ kiểm toán nội bộ của ADC Việt Nam sẽ làm những gì?

1. Khảo sát thực tế khách hàng, đánh giá rủi ro, lập kế hoạch kiểm toán và thống nhất với khách hàng;

2. Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị bao gồm các yếu tố: Môi trường kiểm soát, quy trình đánh giá rủi ro và Giám sát các hoạt động kiểm soát;

3. Kiểm tra tính tuân thủ pháp lý chung

4. Thực hiện kiểm tra các chu trình nghiệp vụ nhằm phát hiện các sai sót, gian lận và đưa ra các đánh giá về tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ:

 • Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng, phải trả và trả tiền;
 • Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ về bán hàng, phải thu và thu tiền;
 • Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ về hàng tồn kho, giá thành và giá vốn;
 • Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ về chu trình lương và phải trả người lao động;
 • Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ về chu trình đầu tư, mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản.

5. Kiểm toán khoản mục trọng yếu báo cáo tài chính;

6. Soát xét rủi ro thuế;

7. Trao đổi các tồn tại phát hiện với ban giám đốc;

8. Phát hành biên bản ghi nhớ cho các vấn đề.

Dịch vụ kiểm toán nội bộ của ADC Việt Nam mang lại giá trị gì cho khách hàng?

 • Tiết kiệm chi phí mà cuộc kiểm toán được toàn diện trên tất cả các hoạt động của công ty chứ không chỉ dừng lại ở Phòng Kế toán –tài chính so với kiểm toán độc lập.
 • Nhân sự thực hiện có trình độ rất cao và am hiểu trong lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động.
 • Tìm ra được toàn diện các tồn đọng và sai sót cũng như gian lận (nếu có) tại các doanh nghiệp.
 • Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả hơn.

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Top