THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2019

     Kính gửi: - Quý khách hàng và đối tác;

                    - Toàn thể Cán bộ, NV Công ty. 

- Căn cứ Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2012;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ADC Việt Nam (ADC Việt Nam).

- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Nay, ADC Việt Nam xin gửi tới Quý khách hàng và đối tác lịch nghỉ ngày lễ Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau:

Thời gian nghỉ: Từ thứ bảy ngày 31/8/2019 đến hết thứ hai ngày 01/9/2019.

Thời gian đi làm bù thứ 7, ngày 31/8/2019 ADC Việt Nam sẽ thông báo chính thức cụ thể sau.

Trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2019 cán bộ, nhân viên trong Công ty được hưởng lương theo quy định của Bộ Luật lao động và Quy chế nội bộ của Công ty.

ADC Việt Nam xin thông báo để các Quý khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty được biết và thực hiện.                                                                                                         

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Top